Pozwolenie na broń
Pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerski można wydać osobie która:

– jest niekaralna
– zdrowa psychicznie oraz fizycznie
– ukończyła 21 rok życia 
– posiada miejsce stałego zameldowania na terytorium RP

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji osoba ubiegająca się o pozwolenie musi wskazań przyczynę (cel) posiadania broni. 

1. Członkostwo w UKS HONOR uprawnia do posiadania broni palnej do celów kolekcjonerskich. Aby otrzymać takie zaświadczenie wystarczy zapisać się do Sekcji Kolekcjonerskiej UKS HONOR wypełniając i przesyłając załączoną deklarację oraz opłacić składkę członkowską w wysokości 10 zł za rok kalendarzowy. 

Opłatę należy uiścić na konto bankowe:
Uczniowski Klub Sportowy HONOR
Ul. Żeromskiego 16A
64-200 Wolsztyn
Bank PKO BP nr rachunku: 40 1020 4144 0000 6402 0268 2821
Tytuł przelewu: Składka członkowska Sekcji Kolekcjonerskiej IMIĘ NAZWISKO

Wypełnioną deklarację członkowską należy dostarczyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Uczniowski Klub Sportowy HONOR
Ul. Klonowa 11/8
64-200 Karpicko

Za datę przystąpienia uznaję się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym UKS HONOR (pod warunkiem dostarczenia oryginału poprawnie wypełnionej deklaracji). Członkostwo ważne jest rok kalendarzowy czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. W przypadku zapisu w połowie danego roku kwota składnie nie ulega zmianie. 

Członkowie Sekcji Proobronnej UKS HONOR nie muszą uiszczać dodatkowej opłaty za Sekcję Kolekcjonerską gdyż ich członkostwo uprawnia automatycznie do ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich (w ramach opłaty za Sekcję Proobronną).

Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Kolekcjonerskiej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na broń palną.

2. Badania lekarskie – obejmują ogólną ocenę stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, wzroku, słuchu, sprawności ruchowej oraz równowagi.

3. Badania psychologiczne- obejmują w szczególności ocenę rozwoju intelektualnego.

Badania lekarskie oraz badania psychologiczne ważne są jedynie 3 miesiące od daty ich wydania. Jeśli zatem wniosek o pozwolenie na broń palną złożymy po tym okresie badania uznane zostaną za nieważne i zmuszeni będziemy wykonać je ponownie. Koszt badania wynosi ok 200 (każde) w zależności od lekarza/placówki.

Badania lekarskie oraz psychologiczne możemy wykonać jedynie u lekarzy uprawionych do przeprowadzania takich badań i wpisanych do Rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wykaz takich lekarzy wraz z danymi teleadresowymi znajdziemy pod poniższymi linkami:

Dla województwa Wielkopolskiego:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9470,Wykaz-lekarzy.html

Dla województwa Lubuskiego:

https://lubuska.policja.gov.pl/go/pozwolenia-i-ochrona/wykaz-lekarzy-i-psychol/3539,Wykaz-lekarzy-i-psychologow.html

4. Jeśli posiadamy już powyższe 3 dokumenty musimy wypełnić wniosek o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich (zgodnie z załącznikiem- wersja do edycji). Możemy też przygotować wniosek samodzielnie.

Winien on zawierać:
– dane personalne wnioskodawcy,
– określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia,
– określenie ilości egzemplarzy broni o jakie się ubiegamy,
– ważną przyczynę posiadania broni (cel posiadania broni). W naszym przypadku jest to cel kolekcjonerski.

Ponadto musimy wskazać ilość zaświadczeń uprawniających do nabycia broni (promes). 

Możemy wnioskować o każdą promesę (zaświadczenie) na każdą jednostkę broni bądź jedną na wszystkie. Przykład: wnioskodawca planuje kupić 5 sztuk broni. Może wnioskować o wydanie 5 promes (każda promesa na jedną jednostkę broni) bądź jedną promesę na zakup od razu 5 sztuk broni. Zaświadczenia te są bezterminowe. Jeśli zdecydujemy się na jedną promesę (na 5 sztuk broni) w sklepie trzeba będzie kupić od razu 5 sztuk broni. W przypadku wyboru 5 zaświadczeń możemy kupić jedną jednostkę broni od razu po otrzymaniu pozwolenia a kolejne 4 później np. za miesiąc, dwa itd. Za każdą promesę (takie zaświadczenie) musimy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wniosek kierujemy do Komendanta Wojewódzkiego Policji za pośrednictwem Wydziału Postępowań Administracyjnych ze względu na miejsce naszego zamieszkania.

Dla województwa Wielkopolskiego:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wydział Postępowań Administracyjnych
ul. Taborowa 22
60-790 Poznań

Dla województwa Lubuskiego:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Postępowań Administracyjnych
Ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Ponadto do wniosku musimy także załączyć: 

5. Dwa aktualne zdjęcia wnioskodawcy o wym. 4×3 cm
6. Oryginał dowodów opłaty od pozwolenia na broń w kwocie 242 zł.
7. Oryginał dowodu opłaty od każdego wnioskowanego zaświadczenia (promesy) uprawniającego do nabycia broni w kwocie 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową należy uiścić na niżej wskazane konto:

Dla województwa Wielkopolskiego:
Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Dla województwa Lubuskiego:
Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolski
PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wielkopolski
numer konta 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

8. Inne dokumenty jeśli posiadamy potwierdzające posiadanie uprawnień np. licencja zawodnicza PZSS, uprawnienia instruktora bądź prowadzącego strzelanie, licencja sędziego strzelectwa sportowego, patent strzelecki w przypadku broni sportowej etc.

Warunkiem uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organ policji. Po zweryfikowaniu Twojego wniosku Wydział Postępowań Administracyjnych zaprosi Cię na taki egzamin. 

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
Teoretyczną cześć egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

Praktyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelania, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Część praktyczną egzaminu uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością  zagadnień, o których mowa wyżej oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane  dla danego rodzaju broni.

Praktyczną części egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień obejmujących praktyczną część egzaminu.

Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

Zdającemu przysługuje tylko jeden egzamin poprawkowy.

W przypadku niezdania części teoretycznej egzaminu, zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, natomiast w przypadku niezdania praktycznej części egzaminu, egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

Po zdaniu egzaminu organ zobowiązany jest do wydania pozwolenia. Jest on wydawany w drodze decyzji administracyjnej w której określa się ilość, rodzaj oraz cel posiadanej broni. 

Łączny koszt uzyskania pozwolenia do celów kolekcjonerskich nie przekracza 2 tys. zł. Składa się na to:
– składka członkowska w UKS HONOR – 10 zł
– badania lekarskie – 200 zł
– badania psychologiczne – 200 zł
– opłata skarbowa od pozwolenia na broń – 242 zł
– egzamin teoretyczny i praktyczny – 1150 zł
– zaświadczenia uprawniające do nabycia broni palnej – 17 zł za każde

Ponadto do kosztów należy doliczyć: 

– zakup sejfu do przechowywania broni
– zakup własnej broni

Dopuszczenie do posiadania broni

Jednocześnie przy wniosku o pozwolenie na broń palną można ubiegać się o legitymację osoby dopuszczonej do broni. Jest to nic innego jak dokument, który uprawnia nas do posługiwania się bronią palną, której właścicielem jest ktoś inny jak sam zainteresowany. Jaką dokładnie bronią będziemy mogli się posługiwać określają „zakresy literowe” dopuszczenia. Innymi słowy: jeśli wnioskodawca ubiega się o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich w których wskazał, że planuje kupić pistolet, karabin i strzelbę gładkolufową to z tych 3 rodzajów broni przejdzie egzamin przed organem policji. Jeśli go zaliczy otrzyma pozwolenie na zakup takich broni. Jednocześnie wskazując we wniosku, że ubiega się także o dopuszczenie do broni otrzyma je automatycznie (za jednym egzaminem). Normalnie musiałby składać nowy wniosek o dopuszczenie i przejść egzamin. Tutaj podczas jednego egzaminu możemy uzyskać 2 rodzaje uprawnień. W takim przypadku ponosimy dodatkowy koszt w postaci jedynie 10 zł za wydanie drugiej książeczki- legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Należy pamiętam o dołączeniu do wniosku kolejnych 2 zdjęć.

Legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni muszą posługiwać się osoby zatrudnione przez:

– przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony
– przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji
– podmioty prowadzące strzelnicę
– szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, stowarzyszenia obronne w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub inne placówki oświatowe oraz organizatorzy kursów, kształcący w zawodzie pracownika ochrony
– podmioty wykonujące zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych
– urzędy, instytucje, zakłady, przedsiębiorcy i inne podmioty, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu
– podmioty, którym broń jest niezbędna  w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.